Nieuws

Groenlinks stelt vragen over plastic inzameling

Sinds 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton in werking. Vanaf die datum zijn niet langer de gemeenten, maar is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van verpakkingen. In het Besluit zijn doelstellingen opgenomen voor het hergebruik van deze materialen. Omdat gemeenten een zorgplicht hebben voor het merendeel van het huishoudelijke afval, de regie hebben over het gebruik van de openbare ruimte, alsook over goed werkende inzamelsystemen beschikken, zijn er door de VNG en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de inzameling van verpakkingen door gemeenten en de financiering daarvan.

Lees verder

Bouwplan Stationsgebied Zuid toont bestuurlijke crisis Hilversum

Het voor Hilversum zo bepalende plan Stationsgebied Zuid roept meer vragen op dan het college kan beantwoorden. Het beeldbepalende crisisplan wordt deels betaald uit een subsidie van het ministerie van WWI om daarmee op korte termijn te starten met de bouw. Er zijn vragen gesteld over wanneer de bouw start, de voorwaarden van de subsidie, wanneer het plan eigenlijk afgebouwd wordt, het aantal betaalbare woningen, de koopprijzen en het effect van de erfpachtcanon op de betaalbaarheid op termijn. Tot overmaat van ramp constateert GroenLinks dat de fouten in het raadsbesluit (worden er nu 2 of 3 kooptorens gebouwd) gemakshalve waren blijven staan. Kenmerkend voor dit dossier concludeert GroenLinks. Het college verkeert in een bestuurlijke crisis en heeft duidelijk andere zaken aan haar hoofd dan simpelweg vragen te beantwoorden over een raadsvoorstel dat voorligt.

Lees verder

Zorg is meer dan ziekenhuis alleen

Groenlinks stemt op hoofdlijnen in met de bevindingen uit het verkennend onderzoek. Meer kwaliteit in het zorgaanbod uitgaande van de behoefte, Monnickenberg als zorgpark maar dan wel zonder verdere verstening en een goede aansluiting op een HOV – regio lijn, nu en in de toekomst. Dat zijn de voorwaarden die Groenlinks stelt.

Lees verder

Meerderheid raad: Hilversum Klimaatneutraal 2030

Een overgrote meerderheid van de raad wil dat Hilversum klimaatneutraal is in 2030. Niet alleen GroenLinks wil een duidelijk doelstelling, zo ook PvdA, CU, VVD, DLPH en D66. Met een duidelijk doel voor ogen wil GroenLinks dat de gemeente een voorbeeldrol vervult. ” Zoals ouders een voorbeeld zijn voor kinderen en leraren voor leerlingen, zo moet de gemeente op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor haar burgers”, aldus Inke Logtenberg raadslid voor GroenLinks.

Lees verder

Duurzaam in het Groen

Wethouder Walters tekende twee weken geleden op voordracht van GroenLinks het Groen Akkoord. Een prachtig begin op weg naar een klimaatneutraal Hilversum. Het Groen Akkoord biedt vele mogelijkheden voor financiering van projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. GroenLinks wil dat de gemeente zelf nu haar voorbeeldrol concrete invulling gaat geven. Zichtbare acties met betrekking tot gemeentelijke gebouwen zijn hiervoor noodzakelijk.

Lees verder

Pagina's