Nieuws

Goed openbaar vervoer voor Hilversum

GroenLinks vindt goed openbaar vervoer in Hilversum van het grootste belang. Zij had zich daarom goed voorbereid op de discussie van 14 oktober jl. waarin de aanbesteding van het Openbaar Vervoer door de provincie Noord Holland aan de orde was. GL pleitte ondermeer voor het verkleinen van de maximale loopafstand van 400 naar 200 meter tussen bushaltes en verzorgings-/ en verpleeghuizen. Meer aandacht voor de problematiek van de vergrijzing. Betere afstemming tussen concessiegebieden (Utrecht, Noord Holland en Flevoland) en meer ruimte voor schone innovatieve uitvindingen. Ook pleitte zij voor een grotere inbreng van gemeente gedurende de uitvoering en evaluatie van concessies.

Lees verder

Jan Kastje lijsttrekker

De ledenvergadering van GroenLinks heeft gisteravond Jan Kastje gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Hilversum. Hij heeft een brede politieke ervaring onder andere als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Jan Kastje wil het groen en de openheid om Hilversum behouden. Maar dat vraagt volgens hem juist daarom meer aandacht en inzet voor de kwaliteit van de bestaande stad.

Lees verder

Groenlinks stelt vragen over plastic inzameling

Sinds 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton in werking. Vanaf die datum zijn niet langer de gemeenten, maar is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van verpakkingen. In het Besluit zijn doelstellingen opgenomen voor het hergebruik van deze materialen. Omdat gemeenten een zorgplicht hebben voor het merendeel van het huishoudelijke afval, de regie hebben over het gebruik van de openbare ruimte, alsook over goed werkende inzamelsystemen beschikken, zijn er door de VNG en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de inzameling van verpakkingen door gemeenten en de financiering daarvan.

Lees verder

Bouwplan Stationsgebied Zuid toont bestuurlijke crisis Hilversum

Het voor Hilversum zo bepalende plan Stationsgebied Zuid roept meer vragen op dan het college kan beantwoorden. Het beeldbepalende crisisplan wordt deels betaald uit een subsidie van het ministerie van WWI om daarmee op korte termijn te starten met de bouw. Er zijn vragen gesteld over wanneer de bouw start, de voorwaarden van de subsidie, wanneer het plan eigenlijk afgebouwd wordt, het aantal betaalbare woningen, de koopprijzen en het effect van de erfpachtcanon op de betaalbaarheid op termijn. Tot overmaat van ramp constateert GroenLinks dat de fouten in het raadsbesluit (worden er nu 2 of 3 kooptorens gebouwd) gemakshalve waren blijven staan. Kenmerkend voor dit dossier concludeert GroenLinks. Het college verkeert in een bestuurlijke crisis en heeft duidelijk andere zaken aan haar hoofd dan simpelweg vragen te beantwoorden over een raadsvoorstel dat voorligt.

Lees verder

Zorg is meer dan ziekenhuis alleen

Groenlinks stemt op hoofdlijnen in met de bevindingen uit het verkennend onderzoek. Meer kwaliteit in het zorgaanbod uitgaande van de behoefte, Monnickenberg als zorgpark maar dan wel zonder verdere verstening en een goede aansluiting op een HOV – regio lijn, nu en in de toekomst. Dat zijn de voorwaarden die Groenlinks stelt.

Lees verder

Meerderheid raad: Hilversum Klimaatneutraal 2030

Een overgrote meerderheid van de raad wil dat Hilversum klimaatneutraal is in 2030. Niet alleen GroenLinks wil een duidelijk doelstelling, zo ook PvdA, CU, VVD, DLPH en D66. Met een duidelijk doel voor ogen wil GroenLinks dat de gemeente een voorbeeldrol vervult. ” Zoals ouders een voorbeeld zijn voor kinderen en leraren voor leerlingen, zo moet de gemeente op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor haar burgers”, aldus Inke Logtenberg raadslid voor GroenLinks.

Lees verder