Die afspraken zijn nu in de begroting 2023 vertaald. Hilversum heeft een meerjarig gezonde financiële uitgangspositie. Naast investeringen die het college voorstelt worden de belastingen maar zeer beperkt verhoogd. Dat is zeer goed nieuws voor al onze inwoners.

Armoedebestrijding

Bestrijding van armoede is een zeer belangrijk punt: Het college stelt voor om de algemene reserve (de Hilversumse spaarpot) te laten groeien, en houdt 1 miljoen euro beschikbaar voor het kunnen nemen van snelle besluiten om in te kunnen spelen op de actualiteit. Dat vinden wij een goed plan; de huidige, voor velen onzekere tijd vraagt om snelle besluiten. Het college heeft tijdens de corona-pandemie laten zien dat ze besluiten kan nemen, om snel inwoners te ondersteunen. Dat is nu ook nodig; de voedselbanken zien een groter wordende groep die een beroep op hen doet, en er zijn reeds gemeenten waar een schoolontbijt wordt gegeven, om te voorkomen dat leerlingen met een lege maag de dag beginnen. Dus, als het college maatregelen kan nemen om armoede minder schrijnend te maken, heeft het college daar 1 miljoen voor beschikbaar. De regelingen in het kader van het minimabeleid worden voor een grotere groep inwoners bereikbaar.

Meer groen

Er wordt fors geïnvesteerd in meer groen in de stad en, mede daardoor, het vergroten van de biodiversiteit. Inwoners worden ondersteund bij het isoleren en het realiseren van duurzame keuzes zoals zonnepanelen en het schrappen van beperkingen om zonnepanelen te leggen.

Wonen

GroenLinks vindt dat wij onze bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland en in Hilversum. Daarom willen we met volle kracht verder met het realiseren van projecten als 1221, Stationsgebied, en het Arenapark. Prachtige projecten waarbij veel nieuwe betaalbare woningen gebouwd gaan worden, waardoor de doorstroming op de woningmarkt verbetert. De druk op de woningmarkt was en blijft groot, ook als gevolg van de verhoogde taakstelling om huisvesting te bieden aan vluchtelingen. Wat ons betreft blijven we binnenstedelijk bouwen, en “groen blijft groen”. Aan het college hebben we gevraagd hoe het met de plannen van het circusterrein staat. Voor de definitieve invulling van dat terrein moet grond gesaneerd worden en moeten leidingen worden verlegd. Maar zouden er geen gedeeltes van het circusterrein alvast wel ingevuld kunnen worden? Wat ons betreft komen daar zo snel mogelijk flexwoningen, voor de vele inwoners van Hilversum en elders die een woning zoeken.

Ruimte en mobiliteit

In de verlevendiging van het centrum is een belangrijke stap gezet door de bibliotheek te verhuizen naar de Gooische Brink. We gaan aan de slag met gebiedsagenda’s voor het Centrum, de Gijsbrecht en Bedrijventerrein Hilversum Zuid-West. De vele verkeersbewegingen in de openbare ruimte maakt scherpere keuzes nodig: fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen. En omdat de openbare ruimte niet groter gaat worden, betekent dat de binnenstad autoluwer moet worden. Daar waar het kan zullen wij pleiten wij voor 30 km voor de auto binnen de buitenring en meer “auto-te-gast” straten.

Huisvesting van onderwijs

Niet alles vonden we even goed doordacht. In 2019 is een Integraal Huisvestingplan voor de scholen opgesteld, met duurzame ambities. Of het college daar voldoende budget voor beschikbaar stelt, hebben wij aan het college gevraagd. Scholen met een goed binnenklimaat, openbare toegankelijke groene speelpleinen, en nieuwbouw en renovatie van scholen vragen als gevolg van alle gestegen prijzen, een hoger budget. Het college heeft ons toegezegd dat zij op onze vragen terugkomt.

Conclusie

Met de vastgestelde begroting 2023 kan het college aan de slag. Zoals het college zelf ook zegt, in deze onzekere tijden is het moeilijk te voorspellen wat er allemaal in 2023 op ons af gaat komen. Gelukkig is de financiële positie van de gemeente gezond. Het praten over de begroting kost – zoals veel vergaderingen in Hilversum - best veel tijd. En dat is goed; er worden keuzes gemaakt die het verschil maken voor inwoners. Tegelijkertijd lezen we dagelijks in de krant over de oorlog in Oekraïne en de vele mensen die wereldwijd op zoek zijn naar een veilige plek om te wonen. Ook in Hilversum worden vluchtelingen en Oekraïners opgevangen. De gemeente heeft daar geld voor beschikbaar. Veel ambtenaren zetten zich voor 200 % in om opvangplekken geschikt te maken. En gelukkig zijn er heel veel Hilversummers die zich inzetten om deze vluchtelingen zich thuis te laten voelen in onze samenleving. Dank aan al die Hilversummers! 

Marleen Remmers

Fractievoorzitter GroenLinks