Standpunten

Iedereen doet mee

Duurzaam is niet alleen investeren in natuur en een prettige leefomgeving, het is ook investeren in elkaar en in je leven naar eigen inzicht kunnen leven. GroenLinks gaat ervan uit dat iedereen iets kan en wil en eigen verantwoordelijkheden oppakt. GroenLinks wil een gemeente die mensen zowel daartoe in staat stelt als ruimte biedt voor eigen oplossingen.

Inwoners centraal, niet instellingen met een zorgaanbod: dat noemen wij onttuttelen! Ook als het even tegenzit en aangewezen op hulp moeten inwoners zeggenschap houden. GroenLinks is daarom voor het persoonsgebonden budget als één van de middelen om mensen daartoe in staat te stellen. Inwoners zorgen gelukkig ook nog steeds voor elkaar, daar moeten we zuinig op zijn. Sterker, inwoners nemen steeds vaker zelf initiatieven, dat wil GroenLinks ondersteunen. Samenleven, samenredzaam in wijk en buurt.

Grote veranderingen op komst

Het Rijk gaat allerlei zaken rond jeugd, sociale zaken, zorg en welzijn naar de gemeente overdragen. Het enige dat we daarbij op dit moment zeker weten is dat er veel gaat veranderen. Bovendien worden deze taken overdragen met kortingen op het uitvoeringsbudget tot wel 25 %. GroenLinks denkt dat het goed is dat gemeenten verantwoordelijk worden, maar is bezorgd over wat de kortingen betekenen voor kwetsbare groepen. Welke keuzen we moeten maken gezien taken en budget, is nog niet helder. GroenLinks vindt het wel helder van tevoren aan te geven hoe wij dat zullen wegen, aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  • We gaan uit van inwoners die zorgen voor zichzelf en hun deelname aan de samenleving;
  • Als dat, tijdelijk, niet lukt, heeft de overheid een ondersteunende taak. Beperkingen kunnen niet altijd weggenomen  worden; wel de gevolgen helpen minimaliseren;
  • Het verstrekken van voorzieningen en hulp is erop gericht om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. GroenLinks blijft het persoonsgebonden budget als een van de middelen om mensen daarin keuzevrijheid te bieden belangrijk vinden;
  • Preventie blijft belangrijk;  toegankelijke sportvoorzieningen voor jong en oud moeten betaalbaar blijven;
  • Voor kwetsbare groepen (langdurig zieken, daklozen) moeten er voorzieningen blijven die zinvolle deelname aan de samenleving bevorderen;
  • De positie en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers dient sterk te blijven, dus  geen verdere bezuinigingen op die ondersteuning;
  • We kiezen voor efficiënte, laagdrempelige uitvoeringsorganisaties.

De overheid kan niet elk probleem oplossen. Van groot belang is de zorg voor elkaar in buurt of wijk. Initiatieven om de zorg voor elkaar te versterken, hebben de steun van GroenLinks.

Meer natuur

GroenLinks staat voor het groen en het landschap van Hilversum, al zolang als we in Hilversum actief zijn. Hilversum is de stad in het groen, daar zijn we trots op. En daar moeten inwoners in de toekomst ook van kunnen genieten. Dus geen geknabbel aan de natuur!

GroenLinks kiest daarom ook voor duurzaamheid, in alles. GroenLinks wil nu al rekening houden met de mensen en de natuur van de toekomst. De gemeente kan daarin nog veel meer doen. Leegstand beter benutten door tijdelijke en flexibele bestemmingen; met meer groen in ‘groenarme’ wijken de leefbaarheid verbeteren; fors inzetten op energiebesparing levert meer woonplezier én werkgelegenheid op, enzovoort. Duurzaam is ook ruimte geven aan eigen initiatief van inwoners. Waarom niet inwoners een ‘groenbudget’ geven voor het verbeteren van hun buurt.

Meer cultuur

Hilversum is een compacte stad met mooie woningen en monumenten, in een groene regio. Hilversum ligt midden tussen grote steden en heeft een centrumfunctie voor de regio. Deze kwaliteiten moeten we behouden en versterken door te investeren in de binnenstad, in creatieve ontmoetingsplekken en iedereen moet de gelegenheid hebben mee te doen. Door daarin te investeren gaat Hilversum meer leven, diverser en bruisender worden. Ook hard nodig om een sterke stad te blijven, die jongeren aan zich blijft binden.

In de binnenstad van Hilversum moeten cultuur en creativiteit meer zichtbaar worden, met meer ontmoetingsplaatsen. Leegstaande kantoren en winkelpanden krijgen nieuwe (soms vaker tijdelijke) functies, met voorrang voor wonen. GroenLinks wil de pleinen van de binnenstad centraal stellen, als motor voor ruimtelijke kwaliteit en reuring. Elk plein moet een eigen verblijfskwaliteit krijgen, zodat er als vanzelf meer ‘loop’ in het centrum ontstaat. Laten we beginnen met het Herenplein te positioneren als cultuurplein. Het stationsgebied wordt een ontmoetingsplaats voor creatieven, de Kerkbrink voor het ongedwongen ontmoeten. Het Langgewenst is het evenemententerrein met bioscoop en nieuwe woningen. Het centrum van Hilversum heeft een boost nodig: meer wonen, meer cultuur, meer leven, meer lokale economie.