Dit willen we de komende jaren bereiken:

 • Het hebben van schulden verlamt en leidt er vaak toe dat mensen steeds verder in de problemen komen. Waar mogelijk neemt de gemeente de schulden van mensen over en treedt daarna op als enige schuldeiser en bewindvoerder, zodat mensen rust, ruimte en begeleiding krijgen voor schuldsanering.
 • Werk is belangrijk voor ons welzijn. Het is de beste manier om mee te doen in onze maatschappij. Maar als betaald werk niet haalbaar is, stoppen we met de zinloze sollicitatieplicht. Mantelzorgers in de bijstand, bijvoorbeeld, krijgen vrijstelling van de sollicitatieplicht.
 • Ruim 2000 kinderen in Hilversum groeien op in armoede. Om ervoor te zorgen dat zij toch kunnen meedoen versterken we het minimabeleid.
 • GroenLinks bestrijdt de vervoersarmoede als gevolg van lagere busfrequenties door het aanbod van deelvervoermiddelen te vergroten en het doelgroepenvervoer van onder meer de WMO ruimer open te stellen voor mensen die met vervoers- armoede te kampen hebben.
 • We bestrijden energie-armoede. Samen met maatschappelijke partners gaan we ervoor zorgen dat ook mensen met lagere inkomens de vruchten plukken van de transitie naar duurzame energie, zodat hun woonlasten betaalbaar blijven. In extreme gevallen kan bijzondere bijstand uitkomst bieden.
 • Het stopzetten van de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (WSW) is in Hilversum slecht uitgepakt. In deze regio is nauwelijks praktisch (geschoold) werk beschikbaar. Mensen die voorheen onder de Wajong of de WSW zouden vallen, zitten nu noodgedwongen thuis zonder zicht op werk. We zorgen ervoor dat we deze mensen passende activiteiten aanbieden.
 • Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken wij volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De gemeente pakt de regie, zorgt dat er goed wordt samengewerkt en stuurt mensen niet van loket naar loket.
 • We stimuleren lopen en fietsen in plaats van autoverkeer. We zorgen dat er in alle buurten van Hilversum buurtsportcoaches actief zijn. We stimuleren gezonde kantines op middelbare scholen en geven geen vergunningen voor snackkarren in de omgeving van scholen.
 • Houtrook is slecht voor de luchtkwaliteit en daardoor schadelijk voor de gezondheid. Veel mensen weten dat niet. Daarom geven we voorlichting over de vervuilende werking en de gezondheidsrisico’s van houtkachels en open haarden. We stimuleren de installatie van luchtfilters in bestaande en nieuwe houtkachels. 
 • GroenLinks vindt het belangrijk dat we samen met de schoolbesturen zorgen voor een gezonde en duurzame schoolomgeving. Samen realiseren we frisse scholen met voldoende ventilatiemogelijkheden en bewegingsruimte voor de kinderen. We stimuleren de verduurzaming van schoolgebouwen en -pleinen.
 • We zetten in op het verminderen van de kansenongelijkheid in het onderwijs: we verstevigen de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en scholen. We zetten gericht subsidies in op scholen in sociaaleconomisch zwakkere wijken. Lokale subsidies zetten we alleen in voor het verbeteren van taal- en rekenvaardigheid.