Dit willen we de komende jaren bereiken:

 • Alle nieuwbouw moet aardgasvrij en energieneutraal zijn, door te bouwen volgens de nieuwe ENG-norm.
 • We zijn voorstander van zonne- en windprojecten, zolang ze niet ten koste gaan van de natuur en de voordelen voor het milieu worden afgewogen tegen het draagvlak onder omwonenden.
 • We ondersteunen burgers maximaal om de energietransitie in praktijk te brengen. We gaan door met de huidige energiecoaches die collectieve inkoopacties en postcoderoosprojecten coördineren. We maken meerjarige financiële afspraken met de Hilversumse energiecoöperaties.
 • Vóór 2030 hebben alle corporatiewoningen gemiddeld energie- label A. Hierover maken we met de woningbouwcorporaties afspraken in het prestatie-akkoord dat we met hen sluiten.
 • We bestrijden energie-armoede. Samen met maatschappelijke partners gaan we ervoor zorgen dat ook mensen met lagere inkomens de vruchten plukken van de transitie naar duurzame energie, zodat hun woonlasten betaalbaar blijven. In extreme gevallen kan bijzondere bijstand uitkomst bieden.
 • Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we voor iedere wijk ‘kant-en-klaar pakketten’ voor verduurzaming, die we actief aanbieden door de inzet van energiecoaches.
 • We zorgen ervoor dat de verduurzaming van woningen niet wordt belemmerd door de eisen vanuit welstand en monumentenzorg. Zonnepanelen, -boilers en warmtepompen worden vergunningsvrij, ook in beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Bedrijven worden actief begeleid om zich te houden aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. We zijn streng als het gaat om naleving van de Wet milieubeheer. Tegelijkertijd helpen we het MKB actief om besparende maatregelen door te voeren.
 • GroenLinks wil elektrisch vervoer stimuleren. We verdubbelen het aantal laadpalen, maken voorzieningen voor meer elektrische deelauto’s en we zetten in op elektrische bevoorrading van winkels in de stad.
 • We verminderen de CO2-uit- stoot van de gemeentelijke organisatie om zo klimaatneutraal mogelijk te worden. Het doel is om het maximale niveau te halen, waarbij ook effecten van onze ketenpartners worden meegenomen.
 • GroenLinks wil dat Hilversum een ‘cirkelstad’ wordt: volledige recycling en afvalvrij in 2030. Daarbij zetten we in op het verkleinen van de afvalberg en het zo veel mogelijk ‘upcyclen’: het hergebruiken van hoogwaardige materialen.