Dit willen we de komende jaren bereiken:

  • Veilige fietspaden zijn belangrijk. Daarom wil GroenLinks zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. Geen grote snelheidsverschillen meer op het fietspad: alle snorfietsers, speedpedelecs en brommers gaan naar de rijbaan. Waar mogelijk verbreden we fietspaden, realiseren we fietsstraten en investeren we in de regionale snelfietspaden.
  • Veiligheid op straat is essentieel voor iedereen. Om daarvoor te zorgen, verlagen we de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/u als norm, 50 km als uitzondering. We creëren meer fietsstraten (auto te gast), ook buiten het centrum. Voetgangers en fietsers krijgen waar mogelijk voorrang in het verkeer.
  • We verlagen de verkeersdrukte in het centrum van de stad. Verkeer met bestemming centrum vangen we af aan de buitenring met transferia nabij het Den Uylplein, op het Arena- park en bij de Vreelandseweg/Zeverijnstraat. Er komt schoon snelvervoer van de transferia naar het centrum. In het Arena- park komt een stadsdistributiecentrum, van waaruit de winkels met elektrisch vervoer worden bevoorraad.
  • We creëren géén nieuwe wegen als ringweg of weg door de natuur. We maken de bestaande toegangswegen wegen beter leefbaar voor de bewoners en optimaliseren de doorstroming. De Johannes Geradtsweg wordt een 30 km/u weg. De Erfgooiersstraat blijft een autoluwe straat en wordt geen tweede toegangsweg naar het Mediapark.
  • GroenLinks wil dat het winkelzone in de Gijsbrecht van Amstelstraat de komende jaren opnieuw wordt ingericht tot een autoluw, fiets- en voetgangersvriendelijk en aantrekkelijk winkelgebied, met woningen boven de winkels waar dat kan.
  • We verplaatsen de perrons op Station Sportpark in zuidelijke richting en maken daarmee de spoorwegovergang Soestdijkerstraatweg veiliger.
  • Er komt een bewustwordingscampagne over het gebruik van de auto voor kleine ritjes binnen de stad. We willen stimuleren dat Hilversummers vaker de auto laten staan en de fiets nemen naar bijvoorbeeld de school of de sportclub. Zo wordt het voor kinderen veiliger en gezonder om naar school en sport te gaan.
  • GroenLinks bestrijdt de vervoersarmoede als gevolg van lagere busfrequenties door het aanbod van deelvervoermiddelen te vergroten en het doelgroepenvervoer van onder meer de WMO ruimer open te stellen voor mensen die met vervoersarmoede te kampen hebben.
  • Er komen meer controles, meer verkeersdrempels en een proef met verplaatsbare geluidsflits- palen tegen scheurende en extreem lawaaiige auto’s en motoren in de stad, die op een aantal plaatsen voor overlast en onveiligheid zorgen.