Dit willen we de komende periode bereiken:

  • Ieder mens verdient een veilige plek. Daarom willen we de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking ruimhartig steunen. De gemeente moet in het inburgeringstraject de regie pakken en dus meer doen dan alleen de inkoop van taalonderwijs. We zorgen dat nieuwe Hilversummers goed landen in hun buurt, zodat ze een netwerk opbouwen en van daaruit een goede start krijgen in Hilversum.
  • De gemeente waarborgt bij alle maatregelen de toegankelijkheid voor iedereen. We zetten vol in op de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en (digitale) informatie maken we zo toegankelijk mogelijk. We hebben speciale aandacht voor kinderen met een handicap.
  • Het aantal camera’s voor publiek toezicht in het uitgaansgebied voldoet en wordt niet uitgebreid. De gemeente ziet scherp toe op projecten met particulier cameratoezicht en biedt hulp en advies aan burgers die zich daardoor in hun privacy beperkt voelen.
  • Net als in andere steden wordt ook in Hilversum steeds meer data verzameld van burgers die zich in en door de stad begeven: het Smart City-programma. GroenLinks wil transparantie over het gebruik van algoritmen met de data van Smart City. Het Stadspanel ziet toe op een maximale bescherming van de privacy en rapporteert periodiek aan de gemeenteraad.
  • In Hilversum treden we stevig op tegen alle vormen van discriminatie, waaronder die op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de volkshuisvesting en sport. Etnisch profileren bij politie, gemeentelijke en gesubsidieerde instanties is en blijft uitgesloten en we treden actief op bij signalen in die richting. Geweld tegen LHBTIQ+ personen wordt geregistreerd en dadervervolging krijgt een hoge prioriteit.
  • De gemeente is een regenboogstad. Dat is een goed begin, maar we moeten meer doen. We maken ons hard voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap in Hilversum. Onder andere in het onderwijs, de sport en de zorg willen wij meer aandacht voor een veilige leefomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geslacht of seksuele oriëntatie.
  • Discriminatie en racisme zijn nog steeds aan de orde van de dag. De gemeente stelt zich actief op om een positieve verandering teweeg te brengen. Het gaat om erkenning voor iedere inwoner ongeacht etniciteit, kleur, religie, geslacht, seksuele oriëntatie of andere gronden. De gemeente stimuleert daarom ontmoeting en dialoog tussen burgers.
  • Het Mediapark is een cruciaal knooppunt in de verspreiding van het vrije woord in Nederland. Journalisten en programmamakers moeten daar ongehinderd en onbedreigd hun werk kunnen doen. Dat belang weegt op tegen de nadelen van tijdelijke extra veiligheidsmaatregelen die soms nodig zijn.
  • Hilversum kiest voor een vuurwerkverbod, in samenwerking met de buurgemeenten. De Jaarwisseling 2020-2021 heeft laten zien dat een algeheel vuurwerkverbod werkt en leidt tot minder vuurwerkslachtoffers, minder geweld, minder branden, minder overlast en minder aanhoudingen.