GroenLinks stemde in de laatste gemeenteraadsvergadering tegen het voorstel van B&W om medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan voor het bouwen van 5 woningen op een klein binnenterrein gelegen aan de achterzijde van de Violen- en de Rozenstraat. GroenLinks is groot voorstander van stedelijke verdichting. Het behouden van draagvlak daarvoor is belangrijk. Daarom moet zo’n ontwikkeling in samenspraak en met respect voor belangen van omwonenden tot stand komen.  In het geval van bouwplan Neuweg 100 voelen omwonenden zich echter niet gehoord door de ontwikkelaar. Zij beklaagde zich daarover bij de gemeenteraad. Een eerdere oproep tot beter overleg met omwonenden leverde geen geaccepteerd en kwalitatief beter plan op. GroenLinks vindt dat de gemeente vooraf veel duidelijker moet zijn in wat ze van een ontwikkelaar verwacht aan de burgerparticipatie en kwaliteitseisen.

Voor het bouwplan moet het bestemmingsplan worden aangepast. De huidige wettelijk verplichte procedure is best wel lang en ingewikkeld. Na het verlenen van toestemming kunnen belanghebbende beroep in stellen bij de Raad van State. Zulke procedures moet je willen voorkomen. Dat kan wanneer een ontwikkelaar het bouwplan samen met omwonenden vormgeeft. Dan moet burgerparticipatie alleen wel meer zijn dan het uitwisselen van meningsverschillen.

Ontwikkelaars willen graag een hoog rendement halen. Voor hen is kwaliteit en het omgevingsbelang minder of soms helemaal niet zwaarwegend. In het huidige vergunningsstelsel moet de gemeenteraad besluiten of zij wel of niet meewerkt. Zij doet dat aan de hand van een collegevoorstel om het bestemmingsplan te wijzigen en een inspraaknota waarin de bezwaren worden beantwoord. Dan kan de gemeenteraad beoordelen of er goed rekening wordt gehouden met de omgeving. De gemeenteraad heeft weliswaar het laatste woord, maar komt ook het laatst aan het woord. De relatie tussen de ontwikkelaar enerzijds en de omwonenden kan dan al flink ontspoord zijn. De ontwikkelaar heeft al veel onkosten moeten maken en de belanghebbenden zijn gefrustreerd geraakt omdat suggesties en bezwaren niet meegenomen zijn.

De rijksoverheid wil het vergunningsstelsel eenvoudiger en sneller wil maken. Daarvoor is de nieuwe Omgevingswet bedoeld. De invoering van zal in de komende jaren stapsgewijze plaatsvinden. Met de nieuwe Omgevingswet wil men bereiken dat ontwikkelingen veel meer in samenspraak met de omgeving tot stand gaan komen. Men hoopt dat er daardoor minder rechtszaken over bouwplannen zullen zijn. De gemeenteraad komt op nog neer afstand te staan. Het is daarom van groot belang dat er aan de kwaliteit van de burgerparticipatie duidelijke vorm- en kwaliteitseisen worden verbonden. 

In de raadsvergadering van 17 september jl. diende de GroenLinks fractie daarom een motie in “Burgerparticipatie en de omgevingswet” met de opdracht voor het college om een toetsbaar protocol te ontwikkelen dat kwaliteitseisen stelt aan de doelstelling, de vorm, de uitvoering en de kwaliteit van burgerparticipatie. Dit met het oogmerk burgers in de toekomst een reële kans op beïnvloeding van bouwplannen in hun woonomgeving te bieden. De wethouder verklaarde hiervoor open te staan maar daaraan nog geen invulling te kunnen geven vanwege de vele onduidelijkheden die er over de invoering van de omgevingswet nog bestaan. Over de motie is daarom niet gestemd. Wel is de motie een stok achter de deur om het onderwerp serieus te nemen.