Het voor Hilversum zo bepalende plan Stationsgebied Zuid roept meer vragen op dan het college kan beantwoorden. Het beeldbepalende crisisplan wordt deels betaald uit een subsidie van het ministerie van WWI om daarmee op korte termijn te starten met de bouw. Er zijn vragen gesteld over wanneer de bouw start, de voorwaarden van de subsidie, wanneer het plan eigenlijk afgebouwd wordt, het aantal betaalbare woningen, de koopprijzen en het effect van de erfpachtcanon op de betaalbaarheid op termijn. Tot overmaat van ramp constateert GroenLinks dat de fouten in het raadsbesluit (worden er nu 2 of 3 kooptorens gebouwd) gemakshalve waren blijven staan. Kenmerkend voor dit dossier concludeert GroenLinks. Het college verkeert in een bestuurlijke crisis en heeft duidelijk andere zaken aan haar hoofd dan simpelweg vragen te beantwoorden over een raadsvoorstel dat voorligt.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar grote projecten in Hilversum. GroenLinks kan de conclusies nu al onderschrijven: onduidelijke voorwaarden van het plan, knutselwerk, raad onvolledig op de hoogte, had dit nooit mogen laten gebeuren, want de raad moet op de rem gaan staan als informatie onherlder is of ontbreekt. GroenLinks heeft wethouder Rensen voorgesteld zijn informatievoorziening binnen een week op orde te brengen. Het is voor de raad geen probleem om haar besluit over dit plan een week uit te stellen.

Eindelijk bouwen

Dit gebied is belangrijk voor de uitstraling van Hilversum, het ligt inmiddels al jaren als een kaal maanlandschap klaar om te worden bebouwd. Groenlinks is niet tegen woningbouw op deze plek, zeker als daarmee wordt voorkomen dat Hilversum zich uitbreid in het groen. Het plan dat voorligt kent veel nadelen, namelijk het mist enige samenhang met zijn omgeving, het wordt in delen gebouwd zonder dat de gemeente daar zeggenschap over heeft, het heeft geen duurzame uitstraling, een wooneiland zonder echte centrumfuncties. Het plan omvat drie huurtorens en twee kooptorens. Met name de doelgroepen starters en jongeren zouden een plek hier kunnen vinden, maar waarschijnlijk zijn de appartementen niet betaalbaar voor deze groepen. Het gaat over de woonlasten per maand, servicekosten, erfpacht en hypotheeklasten, dit wordt niet goedkoop, zo is onze inschatting.

Geen debat

De gestelde vragen vinden geen gehoor bij zowel het college als de collegepartijen. Op zo’n moment heeft het geen zin om met elkaar in debat te gaan. Vele antwoorden ontbraken simpelweg, dus waar ben je dan over aan het debatteren. Daarom was er geen andere weg dan ons te onttrekken aan de bestuurlijke chaos en het college met haar collegepartijen samen het debat voor de vorm te laten voortzetten. Niet meepraten geeft in dit geval meer duidelijkheid dan debateren over alle onduidelijkheden.