Op woensdag 18 september 2019 debatteerde de raad over het BING-rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de integriteitsmeldingen over wethouder Jaeger. Fractievoorzitter Marleen Remmers verwoordt het ingenomen standpunt.

 

Op 18 september 2019 debatteerde de raad over het BING-rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de integriteitsmeldingen over wethouder Jaeger. Kort gezegd ging het erom dat onderzoek is gedaan naar het niet-melden van aangenomen nevenfuncties door de wethouder, en om subsidies die verstrekt zouden zijn op een niet-zuivere manier.

Het rapport is openbaar, telt 71 pagina’s en ik denk dat alle raadsleden het rapport minstens twee keer hebben gelezen. De conclusie van onze fractie was, dat wethouder Jaeger binnen het door het college vastgestelde mandaatbesluit over subsidies had gehandeld, maar dat het beter was geweest als hij de subsidieaanvragen door het college had laten besluiten. Dat had de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. 

Over zijn nevenfuncties kunnen we kort zijn; hij had deze vooraf moeten melden. Dat staat in de gemeentewet en in ons eigen, gemeentelijke protocol. Het is belangrijk dat raadsleden, maar ook burgers en instellingen weten welke belangen er worden gediend. Daar moet volstrekte transparantie over zijn.

Verloop debat
Het debat over het rapport eindigde om kwart voor 2 ’s nachts. Wij hadden gehoopt dat de wethouder had gezegd dat hij andere keuzes had moeten maken inzake de subsidieverstrekking. Hij kreeg dat maar zeer moeizaam over z’n lippen. Over de reden waarom hij zitting heeft genomen in het bestuur van de Dutch Media Foundation kwam geen inhoudelijke, goede verklaring. Volgens de wethouder was het op dat moment noodzakelijk dat de gemeente ook bestuurlijke verantwoordelijkheid ging dragen, maar waarom dat nodig was, en waarom déze wethouder dat dan zou moeten doen en niet een collega-wethouder met een andere portefeuille, bleef hij onduidelijk. Ook de redenen voor het niet melden van deze nieuwe nevenfunctie in het college van B&W bleven mistig.

Het is aan de wethouder om te laten zien dat hij geleerd heeft van de gemaakte fouten, en stappen zet om het vertrouwen van de voltallige raad te herwinnen.

De burgemeester was in zijn verklaring volstrekt helder; hij gaat veel meer dan voorheen letten op het volgen van de goede procedures. Niet om zaken te vertragen, maar wel om te zorgen dat het gemeentebestuur of een wethouder zich niet opnieuw in een dergelijke situatie kan brengen. Het voltallige college, bij monde van wethouder Walters, komt op korte termijn met voorstellen over het te verstrekken mandaat (dus wie is bevoegd om welk besluit te nemen) en over de (on)wenselijkheid van nevenfuncties.

GroenLinks Hilversum: wethouder, laat zien dat er is geleerd van de gemaakte fouten
De fractie van GroenLinks heeft de motie van wantrouwen niet gesteund. Met behulp van collega’s geven we wethouder Jaeger de kans om te laten zien dat hij de boodschap van de raad goed heeft begrepen. Tevens hebben we de motie van treurnis niet gesteund; als we zeggen dat we vertrouwen hebben in de wethouder – vinden wij – moeten wij hem ook met die blik blijven bekijken. Fouten maken mag, en dat gebeurt in een organisatie waar gewerkt wordt. Het is aan de wethouder om te laten zien dat hij geleerd heeft van de gemaakte fouten, en stappen zet om het vertrouwen van de voltallige raad te herwinnen.

Marleen Remmers

Fractievoorzitter GroenLinks