In de gemeente Wijdemeren is in 2018 de “Duurzaamheidagenda 2018-2021” vastgesteld. Een keurige notitie met ambities op het terrein van vermindering van de CO2-uitstoot, van de opwekking van energie en van energiebesparing , het bevorderen van de circulariteit, klimaataanpassing en mobiliteit. Als fractie PvdA-Groen Links hebben we dan ook ingestemd met deze agenda. Daarbij hebben we direct opgemerkt dat de financiële middelen om dit beleid mogelijk te maken grotendeels ontbreken.

Uit een bestuurskrachtonderzoek (in opdracht van de provincie Noord Holland) uit 2016 is gebleken dat de gemeente Wijdemeren onvoldoende bestuurskracht heeft. Het heeft er heel lang naar uitgezoen dat dit zou leiden tot een bestuurlijke fusie met de gemeente Hilversum, maar in 2018 heeft de provincie Noord Holland besloten dit toch niet te doen. Dat hebben wij als fractie zeer betreurd omdat  een gemeente als Wijdemeren met 24.000 inwoners niet in staat is alle (toekomstige) taken adequaat uit te voeren.

Hoe dan ook, om de lokale bestuurskracht te versterken heeft de gemeenteraad besloten om eenmalig 800.000 euro ter beschikking te stellen om “de basis op orde te krijgen” en structureel 1 miljoen ter versterking van de  ambtelijke capaciteit. Grote sommen geld dus, met als gevolg dar er nauwelijks nog middelen ter beschikking zijn voor nieuw beleid, waaronder duurzaamheidsbeleid.  Er is een kleine “reserve duurzaamheidsbeleid” van ruim 1 ton en voor de rest zal het uit bestaande budgetten moeten worden gehaald. Onze wethouder duurzaamheid heeft een dus vrijwel lege portemonnee.

En als er dan eens geld is wordt dat uitgegeven aan onderwerpen als “dorpenbeleid” en het aantrekken van een “strategisch adviseur”. Die moet draagvlak zien te verwerven in de regio voor het standpunt van de gemeente Wijdemeren dat het tot 2028 zelfstandig wil blijven en dat er daarna 1 gemeente Gooi- en Vechtstreek moet komen. Een standpunt waar helemaal geen draagvlak voor is in de regio. Zonde van het geld dus.

Kortom, veel ambities, weinig geld, en als er dan eens geld is wordt dat aan andere zaken besteed. Als oppositiepartij blijven wij hier natuurlijk op hameren, zeker in een gemeente met zo veel kwetsbare natuurgebieden en Natura-2000-terreinen als Wijdemeren.

Stan Poels,
Fractie PvdA/Groen Links Wijdemeren