Sinds 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton in werking. Vanaf die datum zijn niet langer de gemeenten, maar is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van verpakkingen. In het Besluit zijn doelstellingen opgenomen voor het hergebruik van deze materialen. Omdat gemeenten een zorgplicht hebben voor het merendeel van het huishoudelijke afval, de regie hebben over het gebruik van de openbare ruimte, alsook over goed werkende inzamelsystemen beschikken, zijn er door de VNG en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de inzameling van verpakkingen door gemeenten en de financiering daarvan.

De inzameling in gemeenten start met een uitgebreide communicatiecampagne. Speciaal daarvoor heeft Nedvang een opstartpakket ontwikkeld bestaande uit inzamelzakken, brochure en informatiebrief van de betreffende gemeente. Gemeenten leveren hun logo en tekst voor een brief aan en Nedvang regelt de rest. Na een akkoord op al het communicatiemateriaal valt na 4 weken het eerste opstartpakket op de mat. De afvalinzamelaar start, zo is door de wethouder Walters aangegeven, in Hilversum in april 2009 met de inzameling.

In de raadsinformatiebrief 2009-49 schrijft wethouder Walters dat het Gewest voornemens is om 1 januari 2010 een bronscheidingsysteem in te voeren voor het inzamelen van kunststofverpakkingen en hierover te communiceren met de inwoners van Hilversum en de invoering start 4 maanden later namelijk in april 2010.

Vragen van GroenLinks
Naar aanleiding daarvan heeft GroenLinks de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

 1. Onder wiens verantwoordelijkheid is het advies opgesteld om in april 2010 te starten met kunststof inzameling?
 2. Waarom is de Raad hierover niet eerder geïnformeerd?
 3. Wat is uw plan van aanpak?
 4. Welke mogelijkheden ziet de gemeente Hilversum om de bewoners te stimuleren om bronscheiding van kunstofverpakkingen te laten slagen?
 5. Ziet u mogelijkheden om vanaf  januari 2010 van  start gaat in plaats van april 2010?
 6. Conform de planning zoals het gewest voorlegt begint de daadwerkelijk inzameling pas 4 maanden nadat de gemeente hierover met haar inwoners heeft gecommuniceerd. Is dit wenselijk?
 7. GroenLinks denkt dat dit weinig stimulerend werkt. Daarom zou GroenLinks de inzameling vanaf 1 januari 2010 van start willen laten gaan. Is het mogelijk om de inzameling vanaf 1 januari te laten starten?
 8. In welke acties voorziet het Hilversumse communicatieplan?
 9. Met welke doelstellingen wordt gestart met kunsstofinzameling?
 10. Hoeveel % van het verbruikte kunststof wilt u inzamelen? Hoe wordt de voortgang bijgehouden?
 11. Heeft dit probleem de aandacht van de wethouder?In welke richting wordt eventueel een oplossing gezocht?

De antwoorden van wethouder Walters
Wethouder Walters geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor de inzameling ligt bij het Gewestellijke Afvalstoffen Dienst en dat het besluit genomen is door het Regionaal Overleg Milieu waarin de wethouder namens Hilversum in participeert. Tot medio 2009 heeft men er naar gestreefd gebruik te maken van het zogenaamde nascheiden. Volgens de wethouder heeft dit voordelen: het scheelt een heleboel zakken en de opbrengst is beduidend hoger. De oorzaak dat dit uiteindelijk niet is gelukt ligt bij de VAM. Dit bedrijf is eigendom van Essent, wat na de recente overname door een buitenlandse partij niet bereid bleek tot de noodzakelijke investeringen. Pas in augustus 2009 is besloten om toch maar over te gaan tot het scheiden aan de bron door middel van inzamelzakken. Of deze verzameld zullen worden door middel van bovengrondse containers is volgens de wethouder nog een punt van evaluatie.

De communicatie zal aansluiten op de bestaande campagne rond de ‘plastic hero’ van Nedvang. Een prima campagne zo stelt de wethouder.

Het is niet mogelijk om de inzameling eerder te starten. Er is nog een en ander te doen. Zo moet de inzameling nog Europees aanbesteed worden. Dat de communicatie vier maanden tevoren start is echter een misverstand. Startdatum en communicatiedatum komen niet overeen. GroenLinks hoeft zich daar geen zorgen over te maken, vindt wethouder Walters.

De inzameling moet leiden tot 30 kilogram CO2 reductie per huishouden per jaar. Relatief een geringe winst voor zoveel inspanningen vindt de wethouder. De wethouder gaat uit van een opbrengst van 11 kilogram kunststof per jaar. Dat is 15% van het kunststof afval. Zij gaat er vanuit dat de GAD een en ander bijhoudt en daarover rapporteert.

De problematiek heeft de nadrukkelijke aandacht van de wethouder, zo verzekert zij ons.

Standpunt GroenLinks
GroenLinks is tevreden met de beantwoording van wethouder Walters maar is van mening dat te lang is afgewacht met het doorhakken van de knoop. Het duurt veel te lang alvorens de inzameling op gang komt. Positief is de aandacht voor het moment waarop gestart wordt met communiceren.