De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad is het eens met de voorgestelde financiering van de begroting voor 2020. “Sinds 2015 zijn wij opgezadeld met taken vanuit het rijk, zonder passende budgetten. Veel gemeenten moeten bezuinigen. U kiest ervoor om zorg toegankelijk te houden en te investeren in buurten en wijken; dat ondersteunen wij”, zei fractievoorzitter Marleen Remmers tijdens de behandeling van de begroting door de gezamenlijke raadscommissies.

“De financiering met incidentele middelen kan op onze instemming rekenen: onze financiële positie is uitstekend en kan de verlaging van de algemene reserve hebben”, aldus Remmers. Het is volgens haar lastig om te begroten met een onbetrouwbare partner in Den Haag. “Landelijk klotst het geld tegen de plinten en wij krijgen onvoldoende structurele middelen,” zei Remmers. Sinds de zogeheten septembercirculaire vanuit Den Haag denkt Hilversum overigens dat het de komende jaren wel mee zal vallen met de tekorten die eerder werden verwacht. De voorspellingen gaan uit van een positief saldo.

Basisdienstverlening: externe inhuur

GroenLinks maakt zich zorgen over de basisdienstverlening door de gemeente.  Volgens het college lukt dat alleen met een forse inhuur van externe medewerkers, tot maar liefst 20 procent. GroenLinks wil dat de gemeente vasthoudt aan het oude maximum van 10 procent, dus door meer mensen in dienst te nemen. “Wat betreft het sociaal plein horen we dat er nog steeds veel wisseling van personeel is. Met eenkrappe arbeidsmarkt, is het nóg belangrijker om een aantrekkelijke werkgever te zijn”, aldus de fractievoorzitter. De partij heeft het college gevraagd om de uitkomstenvan een medewerkerstevredenheidsonderzoek met de raad te delen.

In de snel veranderende wereld wordt van ons slagvaardigheid verwacht. Dat lukt niet altijd, vindt GroenLinks.  Als voorbeeld noemde Remmers schoolgebouwen. “Ga die panden nu daadwerkelijk verduurzamen!” Ook het dossier internationale school is ondertussen een langlopend proces, waar na vier jaar geen vooruitgang is geboekt. “En de herbouw van de Lelie – we hebben dat voor 2019 gepland, 2,5 jaar na de brand – is nog steeds niet gestart.”

Hilversum heeft een van de beste sociale diensten van ons land

Remmers verwacht de komende jaren een toename van het aantal bijstandsgerechtigden en een nog groter tekort op dat gebied voor gemeenten. Reden temeer om vast te houden aan de ambitie om in Hilversum een van de beste sociale diensten van Nederland te hebben, ook al wordt de landelijke top 5 niet langer opgesteld. 
GroenLinks steunt de nadruk op preventie in de zorg, waar sprake is van stijgende lasten en de druk op de budgetten. Het is daarom goed om in de raad snel te kijken naar de subsidiebeschikking voor Versa, volgens Remmers “onze preventieve handen en ogen bij uitstek”. Ze zou het logisch vinden om preventie toe te voegen aan het hoofdstuk veiligheid & openbare orde. “Zonder preventie geen handhaven, geen handhaving zonder preventie,” aldus Remmers.

"U kiest ervoor om zorg toegankelijk te houden en te investeren in buurten en wijken; dat ondersteunen wij", zegt fractievoorzitter Remmers tegen burgermeester Broertjes. GroenLinks heeft tegelijk een flinke boodschappenlijst bij de begroting van 2020: van het herbouwen van de Lelie tot het verduurzamen van scholen en het verbeteren van de veiligheid van fiets- en wandelpaden.

Handhaving in het verkeer prioriteit

GroenLinks is blij met de extra parkeerplekken voor fietsen in de stad, maar mist eenzelfde   daadkracht   op   het   gebied   van   verkeersveiligheid   voor   fietsers   en voetgangers. Volgens het coalitieakkoord zou er een krachtige aanpak komen van de 20   onveiligste   verkeerssituaties   in   Hilversum.   En   er   zou   meer   handhaving plaatsvinden om snelheidsovertreders en verkeershufters aan te pakken. GroenLinks wil komend jaar echt zien dat daar resultaten worden geboekt.

De grootste opgave voor Hilversum is nog steeds wonen. Remmers: “Er zijn meer daklozen; een dak boven hun hoofd is de beste start voor een oplossing. Er komen meer statushouders die we moeten huisvesten. Er zijn te weinig veilige woonplekken voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen.” Daarom wil GroenLinks dat het college vaart maakt met de plannen om woningen te bouwen op het circusterrein en op het terrein van de oude gemeentewerf. Ook stelt de partij voor om de voorgestelde bezuiniging op duurzaamheid en groen ongedaan te maken, nu het financiële plaatje van de gemeente er weer wat rooskleuriger uitziet. Voor beide voorstellen zal GroenLinks amendementen voorbereiden.

Tenslotte herinnerde Remmers burgemeester Broertjes eraan dat hij een peiling onder de Hilversummers zou laten uitvoeren om te zien of meer wijken voorstander zijn van een vuurwerkvrije jaarwisseling. De partij wil snel van de burgemeester horen hoe de komende jaarwisseling in Hilversum gevierd gaat worden.