In de commissie ruimte van 6 september 2017 werd de wijziging van het Master- en bestemmingsplan Monnikenberg besproken. De wijzigingen hielden een ander bomenkapplan, kleiner woningbouwprogramma en ontsluiting in. GroenLinks volgt de ontwikkeling van het ziekhuisterrein Monnikenberg kritisch en wist de plannen voor een nog groener Monnikenberg op 6 punten te verbeteren.

De toezeggingen van de wethouder in de commissievergadering voor een groener Monnikenberg zijn dat:

  1. Het college de al verstrekte kapvergunning van juni 2013 voor maar liefst 1.473 bomen aanpast op het lagere aantal noodzakelijk te kappen bomen.
  2. De autoweg in de Groene wig in het verlengde van de Van Riebeeckweg alleen voor de spoedeisende hulp zal worden gebruikt en niet zal doorlopen tot aan de nieuwe woningen.
  3. De regel dat er geen boom of bos gekapt mag worden voor tijdelijk maaiveld parkeren blijft gelden. 
  4. Dat een parkeergebouw als blikvanger bij de entree van het gezondheidspark niet betekent dat de groene bosrand langs de Soestdijkerstraatweg en het Oostereind hiervoor zal wijken.
  5. Bekeken zal worden of in plaats van ontheffing van de grenswaarde voor geluid er reducerende maatregelen getroffen kunnen worden langs het spoor. 
  6. Het college voor de besluitvormende raadsvergadering openheid geeft over de geheime afspraken met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en de juridische houdbaarheid van die aanvullende afspraken toetst.

Eén van de kwaliteiten van Ter Gooi ziekenhuizen is de ligging in een groene bosrijke omgeving. Die ligging aan de rand van de natuur werkt helend en wordt als een belangrijke meerwaarde van de locatie in Hilversum gezien. Het speciaal voor de ontwikkeling opgezette groenfonds dient mede ter compensatie van de helaas noodzakelijke bomenkap en is de garantie dat de aangrenzende natuur door het Gooisnatuurreservaat goed beheerd en in stand gehouden kan worden. Voor het ziekenhuisterrein zelf is ook een apart groenplan opgesteld. De bomenkap werd indertijd op aandringen van onder meer GroenLinks aan strenge regels gebonden. De voorwaarde van de kapvergunningen bepaald dat alleen gekapt mag worden wanneer de bouwplannen zeker zijn van financiering en vergunning. Door deze voorwaarden staat nog een groot deel van de bomen fier overeind. De natuur kan vanaf het ziekenhuisterrein wel worden beleefd, maar niet overlopen worden door een scherpe natuurlijke terreinafbakening. Bij wijzigingen van een Master- en Bestemmingsplan is het echter altijd opletten dat niet wordt ingeleverd op de oorspronkelijk kwaliteit en voorwaarden. 

Al in 2004 werd door partijen op de Monnikenberg een convenant gesloten over de gezamenlijk ontwikkeling van het Ziekenhuisterrein de Monnikenberg. Die ontwikkeling wilde niet vlotten en het ziekenhuis kwam tot het inzicht om een nieuw modern ziekenhuis te ontwikkelen in Blaricum. Dit betekende en spoedig vertrek van de spoedeisende hulp uit Hilversum en de sluiting van het complex op de langere termijn. De complete Hilversumse politiek liep destijds tegen dit plan te hoop. Alles werd uit de kast gehaald om het ziekenhuis voor Hilversum te behouden. Petities, protestmarsen en een heuse lobby door het college. Een en ander resulteerde in 2011 in een nieuw Masterplan. Partijen werkten hun plannen verder uit en de gemeente stelde in 2013 unaniem een bestemmingsplan voor de Monnikenberg vast inclusief het groenfonds.  Niets leek een zorgvuldige en snelle ontwikkeling meer in de weg te staan. De bankencrisis en de daaropvolgende wereldwijde economische recessie hebben de voortgang echter ernstig vertraagd. De inzichten van weleer werden aangepast met wijzigingen voor het Master- en Bestemmingsplan tot gevolg. GroenLinks is van oordeel dat de wijziging van het Master- en bestemmingsplan een verbetering zijn ten opzichte van het bestaande. De bebouwing wordt minder massaal, het aantal woningen is verminderd en een groter deel van de bestaande wegstructuur zal opnieuw worden gebruikt. GroenLinks heeft en zal zich hard blijven maken om het karakter van de Monnikenberg zoveel mogelijk te behouden.