Motorsloepen passen niet bij de Oude Haven

GroenLinks is voor het behoud van de Oude Haven als stadspark met grote natuurwaarde. De Oude haven is een waardevol stiltegebied midden in de stad, de groene vingers vanuit het buitengebied de stad in. Daar passen geen motorsloepen bij wat betreft GroenLinks. De kop van de Oude haven bij de Havenstraat is ingericht voor kleine dagrecreatieve en spelelementen en dat is prima. De Oude haven kent nu een zonering waarin zowel natuur als bezoekers en omwonenden tot hun recht komen. Permanent liggende motorsloepen aan één van de twee te plaatsen steigers passen daar niet bij, evenmin de overlast die deze sloepen kunnen veroorzaken verderop in de Oude haven. Daarom stemde onze fractie in de raadsvergadering van 5 april jl. tegen de verruiming van het bestemmingsplan die deze steigers mogelijk moet maken in de kop van de Oude Haven.

Reuring in de Oude Haven?

De wens voor steigers is een initiatief van D66 Hilversum. Zij willen van de Oude Haven een plek voor evenementen maken. GroenLinks heeft daarvan begin vorig jaar al gezegd, dat er alleen evenementen zouden moeten worden toegestaan die bij het karakter van de Oude haven passen. De Oude Haven is nu alleen toegankelijk voor bootjes met een geringe diepgang (kano’s). D66 wil in de toekomst de vaarroute naar de Oude Haven daarom uitdiepen en toegankelijk maken voor motorsloepen. Een project waarbij Hilversum afhankelijk is van de goede wil van andere overheden en dat miljoenen kan kosten. Belangrijker nog is dat de reuring die D66 wil, beter kan worden bereikt door bijvoorbeeld het cultuurbudget te verhogen met het bedrag dat men voor deze onzalige plannen wil uitgeven. “Het saaie dorp”, aldus wethouder Voorink, kan die impuls goed gebruiken, maar niet tenkoste van de Oude haven.

Natuurwaarde en waarde voor de buurt

Maar de Oude Haven is behalve een oude vaargeul ook een bijzonder stuk natuur. Onder aanvoering van GroenLinks is zowel voorkomen dat in de jaren negentig de Oude haven volgebouwd zou worden, als dat er door GroenLinks wethouders is gewerkt aan sanering en inrichting ervan. Tot het waardevolle stadspark dat het nu is. Nergens in Nederland is hellingbos te vinden van deze omvang. In de Oude Haven wordt bijzonder flora en fauna gevonden.  Alleen niet door de gemeente ingehuurde ecoloog. Deze zag geen bezwaren tegen de verruiming van het bestemmingsplan. Omwonenden signaleerden wel keer op keer bijzondere soorten en deden hiervan via hun Twitter account en Facebook pagina telkens melding van. Daarnaast is de Oude haven, ook door z’n (stilte)zonering, populair als heerlijk ommetje voor omwonenden en bezoekers. De Oude haven moet niet pas meetellen in de vaart der volkeren als er steigers in worden gelegd. 

18 voor 18 tegen

In de gemeenteraad van 5 april staakten uiteindelijk de stemmen (18-18). Dit betekent dat het ‘bootjesplan’ en de verruiming van het bestemmingsplan in de volgende raadvergadering opnieuw op de agenda zal staan. Is de uitslag van de stemming dan opnieuw fifty/fifty, dan zal het plan niet door gaan. Belangrijker nog misschien is dat D66 en bepaalde bestuurders zich eens achter de oren moeten krabben of ze qoûte que qoûte een dergelijk plan moeten willen doordrukken. Als het dermate verdeeld ligt en zeker ook hoe een en ander is aangevlogen, met weinig respect voor zorgen van mensen en partijen, druk het dan niet zo door met als resultaat verdere polarisering. Daar is niemand bij gebaat en zeker de Oude haven niet.