In de Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Wijdemeren lezen we de volgende tekst:
“De woningvoorraad in onze gemeente is eenzijdig samengesteld. In alle kernen bestaat het overgrote deel (70%) van de woningvoorraad uit koopeengezinswoningen. Aan dit type woningen (met name tussenwoningen) tussen € 200.000,- en € 300.000,- bestaat een overschot.
De grootste behoefte bevindt zich aan de onderkant van de woningmarkt: goedkope koopwoningen en huurappartementen. Bij woningtoevoegingen geldt dat we niet méér van hetzelfde willen toevoegen, maar zo veel mogelijk die segmenten willen toevoegen die de woningvoorraad meer divers en toekomstbestendig maken. Dit betekent dat in de nieuwbouwprogramma’s het aandeel betaalbare en gestapelde bouw omhoog gaat”.

Tekst die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Wijdemeren is de sterkst vergrijzende gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek. Betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen zijn dus noodzakelijk om tot een evenwichtige(re) samenstelling van de bevolking in de diverse woonkernen te komen. Woningen die nu ontbreken waardoor die jongeren verhuizen naar bijvoorbeeld Hilversum en Gooische Meren.

Maar de praktijk is weerbarstig. We zien in Wijdemeren vooral particulieren en projectontwikkelaars die met woningbouwplannen komen. Veelal in het (zeer) dure koopsegment , zoals de Porseleinhaven en het Kompas in Loosdrecht. Woningen voor de zeer welgestelden, maar die bieden geen oplossing voor het bovengenoemde probleem.
En bij de wat kleinere plannen moeten we als Raad ontzettend hard werken om de afspraak  van 1/3-de sociale huur of koop op tafel te houden.

Wat nodig is is dat de gemeente Wijdemeren op dit onderdeel veel actiever gaat worden.
De gemeente heeft immers ook de mogelijkheid een actief grondbeleid te voeren, met name als het een grondpositie heeft. Door het realiseren van een aantal Integrale Kind Centra (IKC) In Loosdrecht gaat die situatie ontstaan. Wij verwachten als fractie PvdA/GroenLinks de komende periode dan ook een actief beleid om daar sociale woningbouw mogelijk te maken, met name bij Het Achtererf, het vrijkomend terrein van de Lindeschool en het vrijkomend terrein en gebouw van de Terpstraschool. Dus een fors aandeel sociaal huur en koop.

Aan de slag!

Stan Poels, fractievoorzitter Wijdemeren