Deze week besprak de gemeenteraad de Agenda jeugd 2019-2021 en de Agenda WMO-welzijn in de wijk. Kort gezegd kijken we naar de zorg en ondersteuning van jongeren en van alle anderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Positief om te melden is er hierin een aantal miljoen extra in geïnvesteerd gaat worden. En dat is ook hard nodig, want geheel in lijn met de landelijk trend stijgen ook in Hilversum de uitgaven voor jeugdzorg en de WMO. Met de extra investering voorkomt de gemeente Hilversum tekorten en is er bovendien geld beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Jeugdzorg: zorgwekkende Hilversumse cijfers

Vorige maand heeft de rekenkamer zijn onderzoek gepresenteerd naar de jeugdzorg binnen de gemeente Hilversum. Conclusie was dat er een aantal dingen heel goed gaan in Hilversum, zoals de toegankelijkheid van de jeugdzorg maar dat er ook nog op een aantal punten ruimte is voor verbetering. Hiervoor is de agenda jeugd 2019-2021 opgesteld. Hierin worden 4 speerpunten benoemd: 

  1. Het beter aansluiten van jeugdhulp bij het onderwijs

  2. Betere samenwerking tussen jeugdhulp en huisartsen

  3. Meer inzetten op preventieve ondersteuning door het versterken van bijv. jongerenwerk

  4. Zo 'thuis mogelijk' opgroeien (voorkomen van uithuisplaatsingen)

GroenLinks kan zich goed vinden in deze vier speerpunten. Het past bij ons standpunt dat er ingezet moet worden op laagdrempelige zorg en ondersteuning dicht bij huis. Hierdoor kunnen grotere problemen en zwaardere zorg vaak worden voorkomen. Maar daarnaast moeten we niet onze ogen sluiten voor de achterliggende oorzaken waardoor jongeren in aanraking komen met jeugdhulp. Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland kregen 428 duizend jeugdzorg in 2018. Dat is bijna 1 op de 10 jongeren. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt vanaf 2015. In dat jaar kregen 380 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Vorig jaar, in 2017, waren het er bijna 420 duizend. Dit zijn zeer zorgwekkende getallen en met het goed organiseren van de jeugdzorg proberen we de gevolgen van deze stijging op te vangen. Dit is ontzettend belangrijk maar het blijft symptoombestrijding. We moeten ook kijken naar de oorzaken van deze stijging. Zetten we bijvoorbeeld in onze samenleving niet veel te druk op jongeren om te presteren? En hoe kan het dat in Nederland er nog steeds sprake van een dusdanige kansenongelijkheid dat bij bepaalde families generatie naar generatie in aanraking komt met jeugdzorg en jeugdreclassering? Met deze onderwerpen en vragen moeten we aan de slag en daar gaan we ons als GroenLinks fractie de komende periode op richten.

GroenLinks kan zich goed vinden in de vier speerpunten van de Agenda Jeugd. Het past bij ons standpunt dat er ingezet moet worden op laagdrempelige zorg en ondersteuning dicht bij huis. Hierdoor kunnen grotere problemen en zwaardere zorg vaak worden voorkomen.

WMO-Welzijn

Er wordt tegenwoordig vaak gesproken over de beweging van zorg naar welzijn. Concreet betekent dit je probeert om het sociale netwerk van een persoon of een buurt te verbeteren, zodat mensen meer op elkaar kunnen steunen en minder zorg nodig hebben. Hiervoor is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten via bijvoorbeeld een buurtcentrum. En dat er in een wijk sociale verbinders aanwezig zijn zoals opbouwerkers en maatschappelijk werkers die mensen ondersteunen en met elkaar in contact brengen.
Ook in Hilversum wordt er ingezet op deze beweging. In iedere wijk komt er een zogenaamd wijkpunt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en binnen kunnen lopen met hun ondersteuningsvragen. Verder wordt er ingezet op de sociale netwerken in de wijk door vrijwilligers beter te ondersteunen en te zorgen voor maatschappelijk werkers en opbouwerkers in iedere wijk. GroenLinks is blij met deze ontwikkeling. We hebben al eerder aangegeven dat we in ieder wijk een buurtcentrum willen naar het voorbeeld van Lopes Dias in Noord. Verder staat GroenLinks voor laagdrempelige zorg en ondersteuning dicht bij huis waar verder wordt gekeken dan alleen iemand zijn of haar zorgvraag. Het belang van het versterken van het de sociale basis van mensen werd heel goed omschreven in een artikel over zorg voor ‘verwarde personen’ in de Volkskrant van 7 oktober jl. Stelt Bauke Koekkoek, lector onbegrepen gedrag en samenleving aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

“Ambulante hulp betekent in de praktijk dat gemiddeld één keer per week een psychiatrisch verpleegkundige langskomt bij een thuiswonende psychiatrisch patiënt voor een gesprek en om te kijken of iemand zijn medicijnen inneemt. Daarmee hebben die mensen nog geen invulling van hun leven.’

Veel kwetsbare mensen hebben moeite met het leven. Ze hebben ellendige dingen meegemaakt, zijn eenzaam, geïsoleerd en doen niet mee. Maar als je op de man af vraagt wat ze zouden willen met hun leven, is vaak het antwoord: huisje, boompje, beestje. Je zou hen meer helpen met leefbare woningen, aangepaste werkplekken en met netwerken van gelijkgestemden. Het gaat dan dus niet om meer zorg en hulp, maar het verstevigen van hun sociale basis zodat ze een zo gewoon en onafhankelijk mogelijk leven kunnen leiden.”

Voor GroenLinks moet deze beweging de komende tijd verder worden uitgewerkt. De gemeente Hilversum moet goede zorg bieden voor iedereen die dat nodig heeft, maar ook verder durven kijken naar wat mensen nog meer nodig hebben voor een fijn leven.