Op 18 juni publiceerde de rekenkamer van Hilversum de uitkomsten van het onderzoek naar de verstrekking van voorzieningen in de Wmo (wet maatschappelijk ondersteuning). De titel is: Wmo in Hilversum: punt van zorg?

GroenLinks Hilversum heeft het rekenkameronderzoek en de reactie van het college goed bestudeerd en wij zijn geschrokken van de uitkomsten. De rekenkameronderzoek concludeert dat de kwaliteit van de dienstverlening echt nog te wensen overlaat:

  • de wettelijke afhandelingstermijn wordt lang niet altijd gehaald;
  • de communicatie wordt als onduidelijk ervaren;
  • de privacy van cliënten is onvoldoende gewaarborgd
  • mogelijkerwijs vallen kwetsbare cliënten buiten de boot, doordat er in de periode tussen melding en het moment van de aanvraag geen schriftelijke communicatie is en het onduidelijk is welke rechten inwoners hebben;
  • het ontbreekt aan een betrouwbaar registratiesysteem;
  • er worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd met wisselende uitkomsten, die in de organisatie niet besproken worden.

Laten dit nou net allemaal punten zijn waar GroenLinks in de vorige raadsperiode op heeft gehamerd!

"Op basis van de huidige informatie is het niet mogelijk een goed beeld te krijgen van de situatie binnen de uitvoering van de Wmo in Hilversum en de maatregelen die nodig zijn om deze situatie te verbeteren. Wij vinden de uitvoering van de Wmo van dusdanig groot belang dat we meer dan de vinger aan de pols willen hebben. We willen ervan verzekerd zijn dat wij dienstverlening leveren van hoog niveau; dat is onze basisafspraak. Wij willen een gedegen plan van aanpak zien, zodat we over een jaar ook kunnen beoordelen of de dienstverlening verbeterd is," aldus raadslid Arie Poels.

GroenLinks is blij dat de rekenkamer dit onderzoek heeft uitgevoerd. Ook zijn we blij om te lezen dat de consulenten door cliënten over het algemeen positief worden gewaardeerd. Maar de totale dienstverlening moet echter beter. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een fors bedrag geïnvesteerd in de dienstverlening van het Sociaal Plein. Als dat geen resultaten heeft in de ervaring van inwoners, moeten we daar kritisch naar kijken: is dat geld op de goede wijze ingezet?

GroenLinks heeft al eerder kritische vragen gesteld over wat er nou gebeurt in een zogenoemd 'keukentafelgesprek'. Het is de bedoeling van dat gesprek dat er allereerst gekeken wordt naar het netwerk van hulpbehoevende mensen: kunnen de mantelzorgers er nog een schepje bovenop doen, is dan eigenlijk de vraag. Wij vinden dat eigenlijk een vreemde vraag, als ons met regelmaat rapporten bereiken die vertellen over de overbelasting van mantelzorgers. Onze ervaring, van inwoners die ons benaderen, is dat er vaak lang gewacht wordt met aankloppen bij het Sociaal Plein. Die keukentafelgesprekken zijn in 2015 ingevoerd, als onderdeel van de decentralisaties: er werd een groot aantal taken van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld, inclusief minder budget. GroenLinks vindt keukentafelgesprekken niet per definitie verkeerd. Integendeel: vaak vinden inwoners het fijn om in een eigen, vertrouwde omgeving, hun verhaal te kunnen doen. En hulpverleners kunnen op deze manier vaak beter inschatten welke hulp er nodig is. Maar dat betekent dan wel dat de keukentafelgesprekken goed gevoerd moeten worden en dat de nadruk op zelfredzaamheid beperkt blijft.

De twijfels die GroenLinks hier al langer over heeft en heeft geuit, worden bevestigd in het eerste langlopende onderzoek dat gedaan is naar de gevolgen van de decentralisatie. De onderzoekers stellen dat de nadruk op zelfredzaamheid schadelijk is: het ontbreekt kwetsbare mensen vaak aan een hulpvaardig netwerk, zodat zij het idee hebben dat zij tekortschieten zodra hulpverleners hen daarover bevragen.

Kortom: voor GroenLinks reden te over om het college op te roepen om de behandeling van dit belangrijke rapport uit te stellen totdat er een goed plan van aanpak ligt.