Dankzij een uitstekende verkiezingsuitslag groeide GroenLinks vier jaar gelden van 2 naar 5 zetels in de Hilversumse gemeenteraad. We werden de vierde partij in omvang. Groter dan SP en PvdA samen. Een goede uitgangspositie voor de collegeonderhandelingen. Het initiatief daarvoor lag bij Hart voor Hilversum, dat van meet af aan koos voor een samenwerking met GroenLinks. Na stevige onderhandelingen en veel gedoe over de verdeling van de wethoudersposten werd GroenLinks voor het eerst sinds 20 jaar weer een collegepartij.

De succesvolle verkiezingscampagne van 2018 telde drie hoofdthema’s:

  • 1000 (jongeren-)woningen
  • Zon op alle daken
  • In elke wijk een (wijkcentrum als) Lopes Dias

Wat hebben we van deze en vele andere wensen bereikt?

Wonen

Onze belofte om 1000 woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te bouwen is ruimschoots gehaald. Ook worden er nu meer betaalbare woningen gebouwd: het beleid is aangescherpt zodat van alle nieuwe woningen nu 33 procent sociaal moet zijn en 50 procent middelduur. Verder is besloten dat de voorraad sociale huurwoningen weer gaat groeien, na jaren van stagnatie en daling. En er zijn maatregelen genomen die ervoor zorgen dat woningen die nu nog betaalbaar zijn (sociale huur en middenhuur), ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Maar nog steeds is er grote behoefte aan betaalbare woonruimte. Voor oude én nieuwe Hilversummers. Voor GroenLinks is het helder: er moeten de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd worden in onze stad. Het college heeft daarvoor een goede basis gelegd en de komende jaren zullen vele nieuwe (en betaalbare!) woningen in Hilversum beschikbaar komen, bijvoorbeeld in Oost (gebiedsontwikkeling 1221), het Stationsgebied en Crailo. Daarbij worden op diverse plekken oude en vervallen gebouwen en terreinen getransformeerd tot nieuwe woningen en bedrijfsruimten én wordt, met name in Oost, veel nieuw openbaar groen gerealiseerd.

GroenLinks heeft met succes gepleit voor een versnelling van de plannen voor het Circusterrein, waarmee nu een begin is gemaakt. Komende jaren komen er tijdelijke woningen en andere tijdelijke functies op het Circusterrein.

En natuurlijk worden al die nieuwe woningen binnen de bestaande stad gebouwd. Bouwen op de hei of in het bos blijft wat GroenLinks betreft uit den boze.

De gemeentelijke woonlasten zijn voor woningeigenaren gemiddeld vrijwel gelijk gebleven (stijging gelijk aan inflatie). Voor huurders zijn de gemeentelijke woonlasten fors gedaald, tot wel tientallen procenten.

Mobiliteit

De centrumring blijft éénrichtingverkeer en wordt verlegd, zonder dat dit ten koste gaat van de luchtkwaliteit en de ruimte voor fietsers en voetgangers. Uiteraard worden deze plannen met zorg voor de leefkwaliteit (geluid en lucht) uitgevoerd en zal tegemoet worden gekomen aan de eisen van de Raad van State.

De fietschaos in het stadscentrum is aangepakt met een nieuwe fietsenstalling aan de Zeestraat. De Kleine Spoorbomen gaan dicht voor autoverkeer, maar blijven bruikbaar voor fietsers. De plannen voor het Stationsgebied zijn doorontwikkeld en de financiering van een grote ondergrondse fietsenstalling is verzekerd. Het busstation wordt gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor de HOV.

Het college heeft verder een nieuwe mobiliteitsvisie ontwikkeld waarin verduurzaming en innovatie centraal staan. Meer aandacht voor fiets, deelmobiliteit, goederenoverslag en Park+Ride. Op initiatief van GroenLinks wordt het vergroten van de autoluwe binnenstad en de Gijsbrecht eerder uitgevoerd.

Het fietsnetwerk van Hilversum is voorbereid om de komende jaren maximaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe landelijke- en provinciale subsidies voor regionale fietsnetwerken.

De 10 onveiligste plekken in het Hilversumse verkeer zijn de afgelopen jaren in kaart gebracht en aangepakt, onder meer door de aanleg van vluchtheuvels, plateaus, drempels, middengeleiders, snelheidsdisplays en 30 km-zones.

Groen

De vitalisering van Oost (gebied 1221) gaat gepaard met een forse vergroening van de wijk. Er zijn twee pilots uitgevoerd waarbij bomen via het bestemmingsplan bescherming kunnen krijgen. GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de kapvergunningsplicht weer te herstellen voor bomen met een diameter vanaf 20 cm. Voor natuurinclusief bouwen is een leidraad ontwikkeld. Natuurinclusieve bouwmaatregelen komen nu ook in aanmerking voor een vergoeding vanuit het gemeentelijke duurzaamheidsfonds.

Het Stationsgebied wordt - aan beide zijden van het spoor - een mooi groen woon-, werk- en vooral ontmoetingsgebied. In het maaibeheer wordt rekening gehouden met de ecologie. In Oost is een bijenlint gerealiseerd.

Energietransitie

Hilversum kiest voor zoveel mogelijk opwekking van duurzame energie met zonnepanelen. Onze tweede belofte ‘Zon op alle daken’ is krachtig opgepakt. Er zijn meerdere projecten gestart om zonnepanelen op grote bedrijfsdaken te leggen zoals op het Mediapark. In Noordwest hebben 17 bedrijven samen een provinciale subsidie aangevraagd voor zonnepanelen. Er komen 2 pilots met zonnepanelen boven parkeerterreinen, een zonneweide bij het vliegveld. Het aantal elektrische laadpalen is fors uitgebreid. En auto-delen kan inmiddels ook elektrisch in Hilversum. Vijfduizend huishoudens worden actief benaderd met advies om energie te besparen. Het Duurzaamheidsfonds waarmee particulieren tegen minimale rente geld kunnen lenen voor verduurzaming van de woning is verdrievoudigd en de leenvormen zijn uitgebreid.

Met inzet van GroenLinks is een regionaal dienstencentrum voor advies opgericht. Dit dienstencentrum ontwikkelt met de markt rendabele kant-en-klaar pakketten voor burgers om te verduurzamen. De eerste concrete aanbiedingen hiervoor zijn inmiddels gedaan aan inwoners van de Meent en Acaciapark en omgeving.

Er is een Energietransitieplan vastgesteld waarin de langetermijnstrategie wordt beschreven om Hilversum klimaatneutraal te maken. Ook is de hele gemeentelijke organisatie zelf CO2-neutraal gemaakt in deze collegeperiode.

Er werd een succesvolle aanvraag gedaan bij het Rijk voor de Hilversumse Meent als proefwijk voor de afkoppeling van het aardgas. Gemeentelijk vastgoed in eigen gebruik is energie-neutraal gemaakt. Voor het gasgebruik van het raadhuis wordt groengas ingekocht.

Sociaal domein

De coronapandemie heeft veel burgers in Hilversum hard getroffen, vooral de mensen die weinig te besteden hebben. Om de gevolgen voor hen te beperken heeft het Rijk veel regelingen aan de gemeente overgedragen ter uitvoering. Afkortingen zoals de TONK, de TOZO stonden voor hulpverlening aan zelfstandigen of huishoudens die snel financiële hulp nodig hadden. Over 2020 en 2021 is er 17 miljoen aan TOZO-levensonderhoud uitgekeerd en 1,3 miljoen aan TOZO noodkrediet; 400 ondernemers zijn geholpen met een noodkrediet, en 5300 aanvragen TOZO-levensonderhoud zijn afgehandeld.

Er is een financiële reserve ingesteld door de gemeenteraad die het college in staat stelde om snel maatregelen te nemen op plekken of voor instellingen die dat nodig hadden. Bij de besprekingen van de Voorjaarsnota 2021 pleitte GroenLinks voor verhoging van de norm om in aanmerking te komen voor een aantal bijzondere bijstandsregelingen. Met ingang van 2022 is die norm weer teruggebracht tot 130 procent; dat betekent dat meer Hilversummers nu recht hebben op deze regelingen.

Onze wens om elke wijk in Hilversum te verrijken met een wijkcentrum als Lopes Dias in Oost, met een onderafdeling van het Sociaal Plein, is helaas de afgelopen jaren niet uit de verf gekomen en blijft op onze verlanglijst staan.

Werken en Economie

Het Mediapark bloeit weer. Veel Mediabedrijven keerden weer terug uit Amsterdam naar Hilversum. Het college stelde samen met het Mediapark een toekomstvisie op. Met het Economisch Perspectief 2040, dat door de raad is omarmd, is de basis gelegd voor een gezonde economische ontwikkeling van Hilversum, waardoor de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau op peil kunnen blijven. Een van de uitgangspunten is het werken aan een compacter centrum, waar vrijkomende winkelruimte wordt gebruikt voor kleine bedrijfjes, ontmoetingsruimten en ontspanning.

De lokale economie had het zwaar te verduren in de coronacrisis, net als de horeca, de sport en de cultuursector. Met een speciale task force heeft het college de afgelopen twee jaar alles gedaan om de getroffen ondernemers en organisaties te steunen om hen door de crisis heen te slepen. De steunregelingen zijn voorspoedig, ruimhartig en zonder gedoe uitgevoerd. Dat hielp, maar ook de komende jaren is nog veel extra aandacht en steun nodig voor alle gedupeerde sectoren.

Voor het Arenapak is een nieuw Masterplan ontwikkeld met ruimte voor een nieuw zwembad en sport in de openbare ruimte. Nike is voor langere tijd behouden als belangrijke werkgever op dit park.

Cultuur

Ook de cultuursector had zwaar te lijden onder de pandemie. Zo is een nieuw en ambitieus evenementenbeleid nauwelijks in praktijk gebracht. Grote en kleinere culturele instellingen kregen hulp om te overleven en krabbelen nu weer langzaam op. Na het Marktplein wordt ook de Kerkbrink aangepakt. De komende periode wordt een proef uitgevoerd die uiteindelijk moet leiden tot een ambitieus mediaprogramma op een volledig nieuw ingerichte Kerkbrink. Grote trekpleister van de nieuwe Kerkbrink wordt de bibliotheek, die op termijn naar de Gooische Brink zal verhuizen.

Onderwijs

De gemeente heeft de verwerking van gescheiden afval op scholen op zich genomen. Dat was nodig omdat de afvalmarkt dit zelf liet liggen. Een nieuw onderwijs huisvestingsplan dat is opgesteld geeft het onderwijs zekerheid en duidelijkheid tot 2035. In die periode wordt er een bedrag van 127 miljoen euro geïnvesteerd in duurzamer schoolgebouwen.

Natuur

Met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam zijn overeenkomsten gesloten voor uittreding uit het Goois Natuur Reservaat (GNR). Voor de komende jaren is een flinke uittredingsom afgesproken. In de toekomst moeten de Gooise gemeenten meer gaan bijdragen per inwoner aan de instandhouding van ons natuurreservaat. Op Anna’s Hoeve wordt een natuurbrug gerealiseerd. De aanleg van de HOV en de verplaatsing van de weg over Anna’s Hoeve langs het spoor bieden ruimte voor een goede natuurontwikkeling, zowel op Anna’s Hoeve als de Monnikenberg. De openbare ruimte van de toekomstige woonwijk Crailo op de grens met Bussum en Laren haalt de natuur de woonwijk in.

Klimaat

Om in te spelen op de klimaatverandering heeft het college een watermanagementplan ontwikkeld. Vasthouden en hergebruik van hemelwater zijn speerpunten van dit beleid. Wateroverlast wordt voorkomen door onder meer een waterbergingskelder onder de Kleine Drift. In de natuurontwikkeling Laapersveld wordt een nieuw Wasmeer gerealiseerd, waar het water van extreme regenbuien zal worden opgevangen. De gemeente stelt gratis regenwatertonnen voor in de tuin beschikbaar. Om de verdroging van de bodem tegen te gaan worden daken afgekoppeld van het hemelwaterriool.

Veiligheid

De criminaliteit in Hilversum is de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit de meldingen en de aangiften. Het aantal inbraken, de overlast door jongeren, huiselijk geweld en autokraken namen af. Maar het aantal meldingen over wapenbezit en overlast door verwarde personen is wel gestegen. De gemeente heeft zelf maar weinig middelen om criminaliteit te bestrijden. Het aantal boa’s is de afgelopen jaren uitgebreid, waardoor de overlast beter kon worden aangepakt. Ook kwam er een speciaal team van 5 specialisten die zich met succes richten op de bestrijding van ondermijning; het misbruik van legale bedrijven en diensten door criminelen. 

Ziedaar de oogst van vier jaar meeregeren in het stadsbestuur van Hilversum. Veel bereikt, nog veel te doen. Vier jaar compromissen sluiten, want zo werkt dat in Nederland. Soms doet dat pijn, maar uiteindelijk haal je toch heel wat meer binnen dan wanneer je aan de zijlijn blijft staan. Daarom gaan we er graag mee door, de komende vier jaar. Om dat te bereiken hebben we jullie stem weer hard nodig. GroenLinks. Doen!