De gemeenteraad heeft zich de afgelopen weken vooral beziggehouden met de zogeheten Kadernota. Dat is een soort inleiding op de begroting voor volgend jaar, die in het najaar wordt vastgesteld. In de Kadernota staat in grote lijnen hoe de budgetten in 2020 zullen worden verdeeld; daarom is het debat over de kadernota hét moment om nieuwe accenten aan te geven. Prioriteit krijgen het Sociaal Plein, het realiseren van diverse projecten en verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Hiermee realiseren we een levendiger en socialer Hilversum!

Begroten is voor gemeenten een ingewikkelde zaak. In Hilversum hebben we met elkaar ongeveer 250 miljoen te verdelen. Dat is heel wat, maar de vrijheid om daarmee leuke dingen te doen is klein. Een heel groot deel is namelijk bestemd voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken; paspoorten verstrekken, sociale voorzieningen, wegen en riolering vervangen, de GAD, enzovoort.

Aan de inkomstenkant…
De inkomsten die we van het Rijk krijgen om al die taken uit te voeren wisselen nogal. Soms worden ze zelfs tijdens een lopend begrotingsjaar bijgesteld. Dat geldt voor de bijdrage die we ontvangen voor de uitvoering van de participatiewet (de zogenoemde BUIG-gelden) en minimaal twee keer per jaar stuurt het Rijk “circulaires” naar ons toe waarin budgetten worden verhoogd of (erger) verlaagd. Bovendien is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het Rijk domweg te weinig geld aan de gemeenten overmaakt om de taken uit te voeren die in januari 2015 naar de gemeenten zijn doorgeschoven, zoals de jeugdwet en de uitbreiding van de WMO. Daardoor konden wij de afgelopen jaren onze inwoners die om ondersteuning vroegen niet altijd tijdig van hulp voorzien.

…en aan de uitgavenkant
Met al die onzekerheden in het achterhoofd heeft het college de nieuwe Kadernota opgesteld. Daarin wordt aan de raad gevraagd om extra budget toe te kennen aan:

  1. Het sociaal domein. Het sociaal domein is de verzamelnaam voor de taken die de gemeente uitvoert om inwoners te ondersteunen; bij inkomensvoorziening (de participatiewet), bij opvoedingsvragen en ondersteuning aan jeugdigen, en de wet maatschappelijke ontwikkeling. Er wordt veel geld vrijgemaakt voor het realiseren van betere schuldhulpverlening, er komt extra budget om inwoners sneller van een antwoord te voorzien op aanvragen die gedaan worden op het sociaal plein en er komt geld om meer preventief te gaan werken in buurten. In totaal gaat het voor de begroting van 2020 om een extra budget van 2,9 miljoen euro. Daar gaan Hilversummers die hulp en ondersteuning nodig hebben veel profijt van hebben!
  2. Realiseren van projecten in Hilversum; Het college heeft een lijst met een 50-tal projecten waarmee we Hilversum levendiger, veiliger en duurzamer willen maken. Denk aan projecten zoals veilig naar school, fietsparkeermogelijkheden in het centrum vergroten, verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Het aantal medewerkers dat hiervoor beschikbaar was in de ambtelijke organisatie was onvoldoende om deze projecten uit te voeren. Daarvoor zijn extra mensen nodig en om dat te betalen vraagt het college 750.000 euro.
  3. Tot slot vraagt het college om een bedrag om de dienstverlening, gemeentebreed, nog verder te verbeteren. De digitale dienstverlening wordt uitgebreid. Daar hoort ook een extra investering in ICT bij.

Positief nieuws: de cijfers blijven zwart
Ondanks al deze forse extra investeringen lukt het om de begroting de komende jaren in de plus te houden, zoals het er nu naar uitziet. GroenLinks vindt dat belangrijk. Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen, net als ons huishoudboekje thuis. Of dat de komende jaren echt zo blijft wordt nog spannend. Wat als uitgaven tegenvallen, of als inkomsten verder naar beneden worden bijgesteld door het Rijk? Onze fractie houdt de vinger aan de pols.

Maar voor nu heeft GroenLinks volmondig ingestemd met deze Kadernota. Als de budgetten in de begroting 2020 zijn opgenomen kunnen we daarmee zorgen voor verdere realisatie van onze ambities, zoals die ook zijn opgenomen in het coalitieakkoord: een levendiger en socialer Hilversum!

Namens de fractie, Marleen Remmers, Fractievoorzitter GroenLinks Hilversum