Op 1 mei jl. heeft GroenLinks vragen gesteld over nieuwe vormen van bijstand en begeleiding naar werk. Op 27 mei jl. hebben we de beantwoording van het college mogen ontvangen. We vinden het jammer dat het college niet meer ambitie toont om in te spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt en zich hierin durft uit te spreken voor een nieuwe koers.

Naar verwachting zullen de komende twintig jaar de helft van de huidige banen verdwijnen door verdere technologisering. Als gevolg zal er een steeds grotere groep mensen zich richten op de gemeente voor ondersteuning. De gemeente kan hierin niet blijven handelen zoals ze jarenlang gewend is, namelijk door te proberen om mensen via re-integratie trajecten weer aan het werk te krijgen. Er zal naar andere oplossingen moeten worden gekeken, zoals een basisinkomen, arbeidstijdverkorting en basisbanen.

We begrijpen dat de gemeente Hilversum deze ontwikkelingen niet zomaar even kan vormgeven zonder ondersteuning vanuit Den Haag. Maar het is ook niet zo dat de gemeente met de huidige regelgeving geen stappen kan zetten in de goede richting.

Met de Wet Banenafspraak is enkele jaren geleden centraal vastgelegd dat er banen gecreëerd moeten worden voor mensen die op eigen kracht niet in staat zijn om de minimale productie te leveren die nodig is om het minimumloon uitbetaald te krijgen. Hun productiviteit wordt gemeten en op basis daarvan ontvangt hun werkgever loonkostensubsidie om de lagere productiviteit te compenseren. De mensen waarvoor dit geldt, worden opgenomen in het zogenoemde doelgroepenregister. Eind 4e kwartaal 2019 zijn er binnen de Gooi & Vechtstreek in totaal 1059 banen gecreëerd voor mensen uit het doelgroepenregister, terwijl er eind 2019 1.914 personen uit de regio Gooi & Vechtstreek staan ingeschreven in het doelgroepenregister. Vanuit de Wet Banenafspraak is voor een gemeente met de omvang van de gemeente Hilversum bovendien de richtlijn om in 2019 18 medewerkers vanuit het doelgroepenregister te plaatsen.

Vragen:

  • Klopt het dat de taakstelling voor het creëren van banen volgens de banenafspraak op dit moment niet wordt gehaald?
  • Welke stappen gaan het college en de regio Gooi en Vechtstreek ondernemen om dit de komende jaren te verbeteren?
  • Hoe is de situatie bij de gemeente Hilversum zelf? Haalt de gemeente haar taakstelling om mensen vanuit het doelgroepenregister te plaatsen?

Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht beschutte werkplekken te realiseren. SZW heeft per gemeente de aantallen vastgesteld. Voor de gemeenten in Gooi & Vechtstreek gaat het eind 2019 in totaal om 41 werkplekken. Daadwerkelijk werken 27 mensen op een beschutte werkplek op 31 december 2019.

Vragen:

  • Klopt het dat ook de taakstelling voor de realisatie van beschutte werkplekken op dit moment niet wordt gehaald?
  • Welke stappen gaan er ondernomen worden om dit de komende jaren te verbeteren?
  • Hoe is de situatie bij de gemeente Hilversum zelf? Haalt de gemeente haar taakstelling om beschutte werkplekken te creëren? Hoeveel plekken zijn er het afgelopen jaar gecreëerd?
  • Zowel bij banenafspraak als bij beschutte werkplekken hebben we het hier over het minimale aantal banen dat een gemeente moet realiseren. Het staat een gemeente vrij om hier een schepje bovenop te doen. Bent u het met GroenLinks eens dat Hilversum niet alleen moet streven naar het minimale maar dat de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt vragen om extra inzet?
  • Bent u bereid om het aantal mensen uit het doelgroepenregister en het aantal beschutte werkplekken bij de gemeente Hilversum het komende jaar te verdubbelen?

Namens de fractie van GroenLinks

Arie Poels

Lees hier het bericht van 1 mei 2020 terug met de vragen over de bijstand en begeleiding naar werk.